Bezig met verwerken ...

nl

Veelgestelde vragen

hoe kan ik een gepersonaliseerd artikel bestellen?

Voor een gepersonaliseerd artikel ( artikelen naar ontwerp) vult u eerst alle info over de persoon in voor wie het artikel bedoeld is en Egomaniac maakt voor u een gepast ontwerpje op.  Die info vult u in naast het te ontwerpen artikel.
De ontwerpjes worden naar u gemaild, daaruit kan u een geschikt ontwerp kiezen en dan maakt Egomaniac dit artikel voor u klaar. dit wordt per post bij u geleverd.

hoelang duurt het vooraleer ik mijn product ontvang?

producten met naam ontvangt u binnen de 3 à 5 werkdagen.

indien u een artikel naar ontwerp kiest, dan ontvangt u binnen de 3 dagen een mail van Egomaniac met enkele voorstelletjes. Naargelang u dan snel beslist, wordt het artikel ook binnen de 3 à 5 werkdagen geleverd.

kan ik een artikel ruilen?

gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geruild worden.

hoe moet ik betalen?

Na de bevestigingsmail kunt het te betalen overschrijven op BE10 7380 1767 1604 - BIC: KREDBEBB

Hoe wordt mijn artikel verstuurd?

uw artikel wordt opgestuurd met de post. indien dit in uw brievenbus kan, hoeft u zeker niet thuis te blijven.
indien het artikel groter is en u niet aanwezig bent, dan ontvangt u van de post een nota met het adres waar u het pakje alsnog kan ophalen.

wat betaal ik aan verzendkosten?

helemaal niets. alle prijzen zijn inclusief de verzending.

bestellingen voor het buitenland worden wel herberkend met de nodige verzendkost.

kan ik mijn bestelling ook afhalen?

nee. alle producten worden opgestuurd.

hoe tailleren de maatjes?

de zwembroekjes voor de meisjes tailleren eerder klein. daar neemt u best een maatje groter dan normaal.
qua maat kunt u verder best afstemmen met de maat die u neemt voor het ondergoed.

al onze andere producten meten redelijk standaard.

factuurvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EGOMANIAC BVBA

Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden alle overeenkomsten gesloten tussen Egomaniac BVBA en de klant, geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Egomaniac BVBA. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Indien niet anders is vermeld, zijn de facturen betaalbaar, op de zetel van de vennootschap, per cheque of overschrijving, uiterlijk 30 dagen na de uitgiftedatum, zonder korting.
 
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interest van 15% per jaar vanaf de vervaldag. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd.

De bedragen die aan Egomaniac BVBA nog verschuldigd zijn, zullen overigens van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 75 Euro, en een maximum van 1750 Euro, voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de toepassing van artikel 1244 B.W. De klant dient Egomaniac BVBA in ieder geval te vergoeden voor alle kosten die deze maakte om de onbetaalde factuur te innen. Egomaniac BVBA behoudt zich het recht voor om, wanneer de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, alle leveringen, dienstprestaties en verplichtingen t.o.v. de klant op te schorten tot wanneer alle rekeningen worden aangezuiverd.De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.
 
In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding.

Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum en desgevallend na ontvangst van het product bij levering per post, per aangetekend schrijven aan Egomaniac BVBA toegezonden worden. De klant wordt geacht met de factuur en het geleverde product in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

De enkele afhaling of in ontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde in de lokalen van Egomaniac BVBA geldt als onherroepelijke aanvaarding van de verkochte goederen en hun goede staat.
Het loutere feit dat de klant de goederen betwist, vormt geen rechtvaardiging voor de niet betaling van de factuur.

In geval van facturatie op naam van een rechtspersoon zijn de bestuurders samen met de rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling.
 
Het aanbod van Egomaniac BVBA is steeds vrijblijvend. Offertes, in welke vorm ook opgesteld, binden ons gedurende een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering.
De goedgekeurde leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting. Overschrijding van deze termijn om welke reden ook, kan onder geen beding aanleiding geven tot een recht op schadevergoeding voor de klant, noch kan de klant op deze grond de bestelling vernietigen of ontvangst van de goederen weigeren.
Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen, indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen, in valutakoersen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.


Het feit dat Egomaniac BVBA een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. Egomaniac BVBA is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Egomaniac BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade geleden door de klant of door derden ten gevolge van de geleverde producten. Egomaniac BVBA kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door fouten, onachtzaamheden of niet-handelen van derde al dan niet rechtstreeks betrokken partijen of leveranciers.

Een bestelling, op welke wijze ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch, … kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de klant.

Alle know-how, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot  of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door Egomaniac BVBA blijven steeds toebehoren aan Egomaniac BVBA of de derde rechtmatige eigenaar.

Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.

De overeenkomst of de door Egomaniac BVBA verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door Egomaniac BVBA.

De klant heeft toestemming aan Egomaniac BVBA om de ontworpen producten te gebruiken en te tonen op haar website of in enige ander publiciteitsmateriaal. De toestemming van de klant geldt voor onbepaalde duur en voor alle toekomstige projecten en/of publiciteitscampagnes.

Op de overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd tenzij Egomaniac BVBA er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestiging van de klant.

Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.
Il y a la possibilité de demander une traduction en français.
It is possible to ask for a translation in English.

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
 
Ieper, 23/02/2006